نمایش 1–24 از 34 نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 9 ورودی دیجیتال 7 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 14 ورودی دیجیتال 10 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 20 ورودی دیجیتال 12 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 24 ورودی دیجیتال 16 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R دارای 9 ورودی دیجیتال و 7 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U دارای 9 ورودی دیجیتال و 7 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R دارای 20 ورودی دیجیتال و 12 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R دارای 36 ورودی دیجیتال و 24 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16R

PLC اشنایدر TM221C16R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 9 ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16T

PLC اشنایدر TM221C16T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 9 ورودی دیجیتال و7 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16U

PLC اشنایدر TM221C16U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 9 ورودی دیجیتال و7 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24R

PLC اشنایدر TM221C24R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24T

PLC اشنایدر TM221C24T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال و10 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24U

PLC اشنایدر TM221C24U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال و10 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی دیجیتال و16