نمایش 1–9 از 53 نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 9 ورودی دیجیتال 7 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 14 ورودی دیجیتال 10 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 20 ورودی دیجیتال 12 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 24 ورودی دیجیتال 16 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R دارای 9 ورودی دیجیتال و 7 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U دارای 9 ورودی دیجیتال و 7 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R دارای 20 ورودی دیجیتال و 12 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا