نمایش دادن همه 4 نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا