نمایش دادن همه 9 نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24R

PLC اشنایدر TM221C24R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24T

PLC اشنایدر TM221C24T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال و10 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24U

PLC اشنایدر TM221C24U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال و10 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی دیجیتال و16

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی دیجیتال و16

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE24R

plc اشنایدر الکتریک TM221CE24R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE24T

plc اشنایدر الکتریک TM221CE24T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال و10

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE24U

plc اشنایدر TM221CE24U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال و10 عدد