نمایش 1–24 از 30 نتیجه

مشاهده فیلترها

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R دارای ۹ ورودی دیجیتال و ۷ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U دارای ۹ ورودی دیجیتال و ۷ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R دارای ۲۰ ورودی دیجیتال و ۱۲ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R دارای ۳۶ ورودی دیجیتال و ۲۴ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16R

PLC اشنایدر TM221C16R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16T

PLC اشنایدر TM221C16T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16U

PLC اشنایدر TM221C16U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24R

PLC اشنایدر TM221C24R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24T

PLC اشنایدر TM221C24T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال و۱۰ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24U

PLC اشنایدر TM221C24U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال و۱۰ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی دیجیتال و۱۶

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی دیجیتال و۱۶

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16R

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16T

plc اشنایدر الکتریک TM221CE16T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16U

plc اشنایدر الکتریک TM221CE16U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷